The Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996